Egzaminy

Wymagania na stopnie uczniowskie (kyū) w Sugino-dōjō:
5 kyū

kenjutsu

suburi
kamae
reishiki
omote no tachikirikomiukedachi
   – itsutsu no tachi
   – nanatsu no tachi

4 kyū

kenjutsu

omote no tachikirikomiukedachi
   – itsutsu no tachi
   – nanatsu no tachi
   – kasumi no tachi

3 kyū

kenjutsu

omote no tachikirikomiukedachi
   – itsutsu no tachi
   – nanatsu no tachi
   – kasumi no tachi
   – hakka no tachi

bōjutsu

omote no bōuchikomiukedachi
   – seriai no bō
   – sune-hishigi no bō
   – sayū no bō

iaijutsu

omote no iai
   – kusanagi no ken
tachiai no battōjutsu
   – yukiai gyakunuki no tachi
reishiki

 2 kyū

kenjutsu

omote no tachikirikomiukedachi

bōjutsu

omote no bōuchikomiukedachi
   – seriai no bō
   – sune-hishigi no bō
   – sayū no bō
   – kasa-hazushi no bō
   – hane-tsuru-be no bō
   – tachi-nami no bō

iaijutsu

omote no iai
   – kusanagi no ken
   – nukitsuke no ken
tachiai no battōjutsu
   – yukiai gyakunuki no tachi
   – zengo chidori no tachi
   – yukiai migi chidori no tachi
reishiki

 1 kyū

kenjutsu

omote no tachikirikomiukedachi

bōjutsu

omote no bōuchikomi

iaijutsu

omote no iai
   – kusanagi no ken
   – nukitsuke no ken
   – nukiuchi no ken
   – uken
   – saken
   – happōken
tachiai no battōjutsu
   – yukiai gyakunuki no tachi
   – zengo chidori no tachi
   – yukiai migi chidori no tachi
   – gyakunuki no tachi
   – nukiuchi no tachi
reishiki

 


Wymagania na stopnie mistrzowskie (dan) w Sugino-dōjō:
shodan (1° dan)

min. 3 lata praktyki

kenjutsu

omote no tachikirikomiukedachi

bōjutsu

omote no bōuchikomi

naginatajutsu

omote no naginatakirikomiukedachi
   – itsutsu no naginata
   – nanatsu no naginata

iaijutsu

omote no iai
tachiai no battōjutsu
reishiki

 nidan (2° dan)

kolejne 2 lata praktyki

kenjutsu

omote no tachikirikomiukedachi

bōjutsu

omote no bōuchikomiukedachi

naginatajutsu

omote no naginatakirikomiukedachi
   – itsutsu no naginata
   – nanatsu no naginata
   – kasumi no naginata
   – hakka no naginata

iaijutsu

omote no iai
tachiai no battōjutsu
reishiki

 sandan (3° dan)

kolejne 3 lata praktyki

kenjutsu

omote no tachikirikomiukedachi
gogyō no tachikirikomiukedachi
   – mittsu no tachi
   – yottsu no tachi
   – in no tachi
   – sha no tachi
   – hatsu no tachi

bōjutsu

omote no bōuchikomiukedachi

naginatajutsu

omote no naginatakirikomiukedachi

iaijutsu

omote no iai
tachiai no battōjutsu
reishiki

  yondan (4° dan)

kolejne 4 lata praktyki

kenjutsu

omote no tachikirikomiukedachi
gogyō no tachikirikomiukedachi

bōjutsu

omote no bōuchikomiukedachi

naginatajutsu

omote no naginatakirikomiukedachi

iaijutsu

omote no iai
tachiai no battōjutsu
reishiki

ryōtōjutsu

ryōtōkirikomiukedachi
   – eigetsu no tachi
(niō no kurai)
   – suigetsu no tachi
(tenchi no kurai)
isonami no tachi
(fūha no kurai)
murakumo no tachi
(sasu no kurai)

 godan (5° dan)

kolejne 5 lat praktyki

kenjutsu

omote no tachikirikomiukedachi
gogyō no tachikirikomiukedachi

bōjutsu

omote no bōuchikomiukedachi

naginatajutsu

omote no naginatakirikomiukedachi

iaijutsu

omote no iai
tachiai no battōjutsu
reishiki

ryōtōjutsu

ryōtōkirikomiukedachi

kodachijutsu

gokui no kodachikirikomiukedachi
   – hangetsu no kodachi
   – suigetsu no kodachi
   – seigan no kodachi

sōjutsu

omote no yarikirikomiukedachi
   – hiryū no yari
   – koryū no yari
   – tsukidome no yari
   – an’ya no yari
   – denkō no yari
   – yoru no ya yari

 rokudan (6° dan)

kolejne 6 lat praktyki

kenjutsu

omote no tachikirikomiukedachi
gogyō no tachikirikomiukedachi

bōjutsu

omote no bōuchikomiukedachi
gogyō no bōuchikomiukedachi
   – gedan no kamae no bō
   – kasumigake no bō
   – denkō kamae no bō
   – in no kamae no bō
   – hikizue no kamae no bō
   – tatsue kamae no bō

naginatajutsu

omote no naginatakirikomiukedachi

iaijutsu

omote no iai
tachiai no battōjutsu
reishiki

ryōtōjutsu

ryōtōkirikomiukedachi

kodachijutsu

gokui no kodachikirikomiukedachi

sōjutsu

omote no yarikirikomiukedachi